Anmälan

24 mars 13:00 - 14:00

Social innovation i teori och praktik

Nya vägar till innovativa välfärdslösningar – om offentlig samverkan med sociala företag

Att hitta nya och innovativa sätt att utveckla framgångsrika välfärdslösningar på komplexa samhällsproblem är en viktig uppgift för landets kommuner och regioner. I den omvandling av samhällsstrukturer som vi befinner oss i kan sociala företag visa på nya möjligheter, innovativa arbetsformer och lösningar i samhället. Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog under 2020 fram handboken Ny väg till innovativa välfärdslösningarsom lyfter konkreta exempel på hur framgångsrik samverkan kan etableras mellan offentlig verksamhet och sociala företag. 

Under detta webbinarium får vi ta del av det som lyfts fram i handboken och ett par exempel i den. Det öppnar också upp för ett samtal med olika perspektiv på hur effektiv samverkan kommer till stånd och hur framgångsrika samverkansmodeller kan spridas över landet.

Vi välkomnar deltagare från såväl offentlig som privat sektor samt idéburna och ideella organisationer med intresse för offentlig samverkan med sociala företag.

Varmt välkommen!

PROGRAM

13:00 Välkomna!
Hanna Sigsjö, verksamhetsledare Mötesplats Social innovation och moderator för dagen, hälsar välkommen.

Civilsamhällets bidrag till välfärdslösningar
Inledning av Nils Munthe, handläggare Sveriges kommuner och regioner.

Ny väg till innovativa välfärdslösningar 
Föreläsning med Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län och författare till handboken Ny väg till innovativa välfärdslösningar – en handbok om samverkan med sociala företag 

Exempel från verkligheten
Samverkan i praktiken och lärdomar från samarbeten mellan offentlig sektor och sociala företag i Karlskoga. Dialog mellan Nils Varg, enhetschef Karlskoga kommun, och Mari Cedervall, ordförande i det sociala företaget Föreningen Funkis.

Effektiv samverkan för en framgångsrik välfärdsproduktion
Samtal med perspektiv under ledning av Hanna Sigsjö, verksamhetsledare på Mötesplats Social Innovation (MSI).
Medverkande:

  • Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län
  • Nils Varg, enhetschef Karlskoga kommun
  • Mari Cedervall, ordförande Föreningen Funkis
  • Nickilina Heikkilä, Strategic Change Manager, Inkludera

14:00 Avrundning och avslut

Talare

Hanna Sigsjö
Verksamhetsledare, Mötesplats Social Innovation

Hanna Sigsjö är sedan starten verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation som grundades vid Malmö högskola 2010 på uppdrag av KK-stiftelsen. Hannas specialistkompetens är att driva och utveckla sektorsövergripande innovationsarbete i gränslandet mellan akademi, privat, offentlig och ideell verksamhet och hon har flerårig erfarenhet av att leda utvecklingsarbete där många parter är engagerade.

Läs mer

Nils Munthe
Handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner

Nils Munthe jobbar på Demokratisektionen på SKR med frågor som rör samverkan mellan kommuner/regioner och civilsamhället. SKR stödjer genom nätverk, seminarier och utbildningar kommuner och regioner i deras samverkan med civilsamhället. Nils var för SKR:s räkning med som expert i utredningen om Idéburen välfärd.

Läs mer

Anders Bro
Utvecklingsledare, Region Örebro län

Anders Bro, utvecklingsledare på Region Örebro län, är den som på uppdrag av SKR har skrivit handboken. Anders har under flera år aktivt verkat för att etablera frågor om sociala företag på en strategisk och operativ nivå i sin egen organisation, Region Örebro län. Anders har också erfarenheter av europeiskt arbete inom området, dels som ledamot i EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande, dels från europeiska projekt och nätverk.

Läs mer

Nils Varg
Enhetschef, Kompetensförsörjningsenheten, Karlskoga kommun

Nils Varg är enhetschef för Kompetensförsörjningsenheten vid Karlskoga kommun där han särskilt arbetar med stödet till, och utvecklingen av, sociala företag i Karlskoga. Nils har arbetat med att utveckla sociala företag från kommunal verksamhet sedan 2009.

Läs mer

Mari Cedervall
Ordförande i Föreningen Funkis

Mari Cedervall är ordförande i Föreningen Funkis som är Karlskogas första sociala företag och förbundschef för samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga. Samordningsförbundens lagstadgade uppdrag är att stötta medborgare som står långt från arbetsmarknaden mot egenförsörjning, och en viktig förutsättning för att lyckas med detta är ideell sektor där de arbetsintegrerade sociala företagen är en viktig part för att lösa dessa samhällsutmaningar. Marie har även ett förflutet i näringslivet och drivs starkt av det entreprenöriella – hon ser arbetet med arbetsintegrerande sociala företag ”knyta ihop säcken” och kombinera det bästa från två världar.

Läs mer

Nickilina Heikkilä
Strategic Change Manager, Inkludera

Nickilina Heikkilä är Strategic Change Manager på Inkludera, en non-profit som jobbar med starka sociala innovationer som utvecklats på gräsrotsnivå. Inkludera har sedan 2011 arbetat med att professionalisera sociala organisationer och hjälpa dem att växa. Inkluderas samarbetsorganisationer jobbar med 24 000 personer i utsatta målgrupper, i över 80-talet kommuner och stadsdelar. Inkludera bedriver även ett arbete med att sprida kunskap och inspiration om samverkan mellan kommuner och sociala entreprenörer. Nickilina har under sista året arrangerat ett femtontal rundabordssamtal där politiker och tjänstemän tillsammans med sociala entreprenörer mötts för att inspireras och utbyta erfarenheter om att samverka med varandra.

Läs mer

Allt du behöver veta 

Seminariet anordnas som ett webbinarium. Du som anmäler dig kommer att få ett mejl med all praktisk information inför det digitala seminariet. 

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ingela.pihl@oru.se

Anmälan